Συνδέοντας την Ευρώπη

Τίτλος: 2017 CEF Energy Call for Proposals
Προθεσμία Υποβολής: 12/10/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €800,000,000
Αριθμός: CEF-Energy-2017
Περιγραφή: Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να καταστήσει δυνατή την προετοιμασία και εφαρμογή σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της πολιτικής για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας. Ειδικότερα, η πρόσκληση πρέπει να συμβάλει στην υποστήριξη έργων ενεργειακής υποδομής κοινού ενδιαφέροντος που έχουν σημαντικά κοινωνικά οφέλη και εξασφαλίζουν μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, αλλά τα οποία δεν λαμβάνουν επαρκή χρηματοδότηση από την αγορά. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αποτελεσματική χρήση των δημόσιων επενδύσεων.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 75%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη δημιουργία κοινοπραξίας.
Επιλέξιμοι φορείς: Κεντρική Κυβέρνηση
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή