Συνδέοντας την Ευρώπη

Τίτλος: 2018 CEF Telecom call / Safer Internet
Προθεσμία Υποβολής: 15/05/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 18.000.000 ευρώ
Αριθμός: CEF-TC-2018-1
Περιγραφή: Η πρόσκληση έχει ως στόχο να υποστηρίξει υπηρεσίες που συμβάλλουν στο να γίνει το Διαδίκτυο ένα έμπιστο περιβάλλον για τα παιδιά, παρέχοντας τις υποδομές για την ανταλλαγή πόρων, υπηρεσιών και πρακτικών μεταξύ των εθνικών Κέντρων Ασφαλέστερου Διαδικτύου και την παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες του Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 50%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Η πρόταση μπορεί να κατατεθεί από μεμονωμένους οργανισμούς ή από κοινοπραξίες διαφορετικών οργανισμών.
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια, Κεντρική Κυβέρνηση, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μεγάλες Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή