Συνδέοντας την Ευρώπη

Τίτλος: 2018 CEF Telecom call / Europeana
Προθεσμία Υποβολής: 15/05/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 4.000.000 ευρώ
Αριθμός: CEF-TC-2018-1
Περιγραφή: Στόχος είναι να υποστηριχθούν τα πολιτιστικά ιδρύματα και άλλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί εταίροι ώστε να αυξηθεί το περιεχόμενο και τα μεταδεδομένα υψηλής ποιότητας που είναι προσβάσιμα μέσω της Europeana καθώς επίσης και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και η χρήση της.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 75%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Κοινοπραξία από τουλάχιστον 3 οργανισμούς και από 3 ή περισσότερες συμμετέχουσες χώρες
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια, Κεντρική Κυβέρνηση, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μεγάλες Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή