ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ

Τίτλος: The European Defence Research Runway – Part I
Προθεσμία Υποβολής: 21/09/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €950,000.00
Αριθμός: PADR-STF-2017
Περιγραφή: Η δράση αυτή θα πρέπει να στοχεύει στη στήριξη της στρατηγικής τεχνολογικής πρόβλεψης στον τομέα της άμυνας των επιμέρους κρατών μελών και της ΕΕ, μέσω κοινών δραστηριοτήτων τεχνολογικής πρόβλεψης που θα υποστηρίζονται από μεθοδολογίες όπως η σάρωση στο ορίζοντα, η τεχνολογική παρακολούθηση, τα επιστημονικομετρικά εργαλεία και οι δραστηριότητες διαβούλευσης εμπειρογνωμόνων. Η δράση πρέπει να επικεντρωθεί στον εντοπισμό νέων ερευνητικών τομέων έρευνας σε θέματα άμυνας για ενδεχόμενη εξερεύνηση τους στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η δράση θα πρέπει να προτείνει και να επικυρώνει μεθοδολογία και διαδικασία για δραστηριότητες στρατηγικής τεχνολογικής πρόβλεψης που θα διεξαχθούν κυκλικά.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Για Research Actions απαιτούνται τουλάχιστον 3 νομικές οντότητες. Οι αντότητες αυτές θα πρέπει να έχουν την έδρα τους σε 3 τρία διαφορετικά κράτη μέλη ή στη Νορβηγία, ενώ θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες η μια από την άλλη.

Για Coordination & Support Actions απαιτείται τουλάχιστον μία νομική οντότητα η οποία θα έχει την έδρα της σε ένα κράτος μέλος ή στη Νορβηγία

Επιλέξιμοι φορείς: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί Κεντρική Κυβέρνηση Διεθνείς Οργανισμοί
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή