ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ

Τίτλος: Technological demonstrator for enhanced situational awareness in a naval environment
Προθεσμία Υποβολής: 05/10/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €15,500,000
Αριθμός: PADR-US-01-2017
Περιγραφή: Το θέμα της παρούσας πρόσκλησης επικεντρώνεται σε προτάσεις που καταργούν με πειστικό τρόπο τα τεχνολογικά εμπόδια και συνδυάζουν την καινοτομία και την ολοκλήρωση, προκειμένου να αποδειχθεί ότι η επίγνωση της κατάστασης σε ένα ναυτικό περιβάλλον μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά. Στο πλαίσιο αυτό, δίνονται προτεραιότητες σε τεχνολογικές επιδείξεις σε δύο τύπους επιχειρησιακών καταστάσεων:
• Επιτήρηση ευρείας περιοχής.
• Ναυτικές επιχειρήσεις απαγόρευσης.

Ο στόχος της τεχνολογικής επίδειξης είναι να ωριμάσει και να συνδυάσει τεχνολογίες που θα ενισχύσουν στην επίγνωση σχετικά με τα μη επανδρωμένα συστήματα που εργάζονται παράλληλα με επανδρωμένα συστήματα σε διάφορες πολύπλοκες και ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Για την κοινοπραξία απαιτούνται τουλάχιστον 5 νομικές οντότητες εκ των οποίων η καθεμία θα πρέπει να έχει την έδρα της σε διαφορετικό κράτος μέλος ή συμμετέχουσα χώρα. Οι νομικές οντότητες θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.
Επιλέξιμοι φορείς: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Κεντρική Κυβέρνηση Μεγάλες Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή