ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ

Τίτλος: Force protection and advanced soldier systems beyond current programmes
Προθεσμία Υποβολής: 21/09/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €6,780,000
Αριθμός: PADR-FPSS-01-2017
Περιγραφή: Ο στρατιωτικός εξοπλισμός θα πρέπει να ανταποκρίνεται και να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις που απορρέουν από τη μελλοντική εφαρμογή του σε πολυεθνικά, λιγότερο προβλέψιμα και πολύ δυναμικά περιβάλλοντα. Το θέμα των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων είναι η διερεύνηση η επίδειξη ενός δυναμικού τρόπου με τον οποίο η τεχνολογία μπορεί να προωθήσει και να ενισχύσει τα στρατιωτικά συστήματα πέρα από τα τρέχοντα προγράμματα.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Για Research Actions απαιτούνται τουλάχιστον 3 νομικές οντότητες. Οι αντότητες αυτές θα πρέπει να έχουν την έδρα τους σε 3 τρία διαφορετικά κράτη μέλη ή στη Νορβηγία, ενώ θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες η μια από την άλλη.

Για Coordination & Support Actions απαιτείται τουλάχιστον μία νομική οντότητα η οποία θα έχει την έδρα της σε ένα κράτος μέλος ή στη Νορβηγία.

Επιλέξιμοι φορείς: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί Κεντρική Κυβέρνηση Διεθνείς Οργανισμοί
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή