Προπαρασκευαστικές Δράσεις της ΕΕ

Τίτλος: Pilot Project – European platform on vulnerable people in the Information Society: mapping best practices and socio-economic impact for the empowerment
Προθεσμία Υποβολής: 25/09/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €750,000
Αριθμός: PPVPIS-2017-AG
Περιγραφή: Ο γενικός στόχος αυτού του πιλοτικού σχεδίου είναι να αναπτυχθεί και να διαδοθεί ευρέως ένας διαδραστικός κατάλογος βέλτιστων πρακτικών και ένας ηλεκτρονικός χάρτης της Ευρώπης που θα συνοψίζει τις υπάρχουσες βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο για την καλύτερη ενσωμάτωση των ευάλωτων / μειονεκτουσών ομάδων στην ψηφιακή κοινωνία στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά και να εντοπίσει τομείς στους οποίους δεν υπάρχουν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του ψηφιακού αποκλεισμού και όπου οι ευάλωτοι άνθρωποι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αποκλεισμού.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί Σύνδεσμοι/Σωματεία Επιμελητήρια Κέντρα Κατάρτισης Κεντρική Κυβέρνηση Κοινοβουλευτικά Σώματα Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις Διεθνείς Οργανισμοί Μεγάλες Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή