Προπαρασκευαστικές Δράσεις ΕΕ

Τίτλος: Rare 2030 – a participatory foresight study for policy-making rare diseases
Προθεσμία Υποβολής: 15/05/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 1.300.000 ευρώ
Αριθμός: PP-1-2-2018
Περιγραφή: Σκοπός του πιλοτικού προγράμματος είναι να προτείνει βιώσιμα σενάρια πολιτικής στον τομέα των σπάνιων ασθενιών για την περίοδο 2020-2030 και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες μέχρι το 2030 με ένα ολοκληρωμένο και καινοτόμο τρόπο, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιορισμένες αρμοδιότητες σε επίπεδο ΕΕ.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 60%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται από κοινοπραξίες νομικών οντοτήτων από τουλάχιστον 2 κράτη- μέλη της ΕΕ. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν σε κάθε πρόταση πρέπει να είναι διαφορετικές νομικές οντότητες (δηλαδή ανεξάρτητες η μια από την άλλη).
Επιλέξιμοι φορείς: Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Επιμελητήρια, Κεντρική Κυβέρνηση, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή