Προπαρασκευαστικές Δράσεις ΕΕ

Τίτλος: Environmental monitoring of pesticide use through honeybees
Προθεσμία Υποβολής: 15/05/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 1.250.000 ευρώ
Αριθμός: PP-1-1-2018
Περιγραφή: Στόχος αυτού του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός εργαλείου για την αξιολόγηση της έκθεσης σε φυτοφάρμακα στο περιβάλλον σε τοπικό επίπεδο και η κατανόηση των πηγών μόλυνσης με τη βοήθεια των μελισσών και των προϊόντων μελισσών. Η προσέγγιση αυτή συνδυάζει την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών μολυσματικών ουσιών με την υγεία των ζώων και την ασφάλεια και ασφάλεια των τροφίμων.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 60%
Απαιτούμενοι Εταίροι: από 1 έως 30 εταίροι υποχρεωτικά
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Επιμελητήρια, Κεντρική Κυβέρνηση, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μεγάλες Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή