Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Raw materials innovation for the circular economy: sustainable processing, reuse, recycling and recovery schemes
Προθεσμία Υποβολής: 09/04/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €20.000.000,00
Αριθμός: H2020-SC5-2018-2019-2020 (Topic ID: CE-SC5-07-2018-2019-2020)
Περιγραφή: Η παρούσα πρόσκληση καλύπτει την ανάγκη για μια συστηματική προσέγγιση για τη μετάβαση προς μια πιο
παραγωγική από άποψης πόρων, πιο πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 70% (εκτός από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπου ισχύει ποσοστό 100%)
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή