Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας

Τίτλος: Union Civil Protection Mechanism Exercises
Προθεσμία Υποβολής: 15/05/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 3.800.000 ευρώ
Αριθμός: UCPM-2018-EX-AG
Περιγραφή: Η παρούσα πρόσκληση αφορά την συγχρηματοδότηση σχεδίων άσκησης που στοχεύουν στην αξιολόγηση και τη βελτίωση της ανταπόκρισης του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: έως 1.000.000 ευρώ
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 85%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Δεν αναφέρεται
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μεγάλες Επιχειρήσεις, Διεθνείς Οργανισμοί
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή