Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας

Τίτλος: PREVENTION in civil protection and marine pollution
Προθεσμία Υποβολής: 25/04/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €2,800,000 για έργα από τα οποία επωφελούνται τα συμμετέχοντα κράτη του UCPM & €1,400,000 για έργα από τα οποία επωφελούνται χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και δικαιούχοι ΙΡΑ II, που δεν συμμετέχουν ακόμη στο UCPM
Αριθμός: UCPM-2018-PP-PREV-AG
Περιγραφή: Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων στον τομέα της πρόληψης, της ετοιμότητας και της ευαισθητοποίησης για την πολιτική προστασίας και τη θαλάσσια ρύπανση.

Οι στόχοι της πρόσκλησης είναι:

Να υποστηρίξει και να συμπληρώσει τις προσπάθειες των κρατών μέλη στον τομέα της πρόληψης των καταστροφών, με έμφαση σε τομείς όπου η συνεργασία προσφέρει προστιθέμενη αξία και να συμπληρώνει τα υφιστάμενα πλαίσια/μέσα που προβλέπονται από τις σχετικές μακρο-περιφερειακές στρατηγικές συνεργασίας της ΕΕ; και
Να υποστηρίξει τους δικαιούχους του ΙΡΑ ΙΙ και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας στον τομέα της πρόληψης των καταστροφών και να βελτιώσει τη συνεργασία τους με τον μηχανισμό και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 75% με μέγιστη συνεισφορά από την ΕΕ τις €800,000
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μεγάλες Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή