Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Στατιστικής

Τίτλος: Modernisation of public sector accounting on an accruals basis in support of European Public Sector Accounting Standards
Προθεσμία Υποβολής: 15/05/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 800.000 ευρώ
Αριθμός: B2771-2018-EPSAS
Περιγραφή: Σκοπός της δράσης αυτής είναι η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στα κράτη μέλη για την εκτέλεση εργασιών που συνδέονται με τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων δημοσιονομικής λογιστικής του δημόσιου τομέα βάσει της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση με σκοπό την ενδεχόμενη εφαρμογή του EPSAS.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 70%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Δεν αναφέρεται
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κεντρική Κυβέρνηση, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή