Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων ΕΕ

Τίτλος: Entrepreneurial capacity building for young migrants
Προθεσμία Υποβολής: 24/05/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 2.225.000 ευρώ
Αριθμός: 278-G-GRO-PPA-17-9861
Περιγραφή: Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία περιλαμβάνει δράσεις που στοχεύουν σε υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νομίμως στο έδαφος της ΕΕ, και οι οποίοι μπορούν να παρακολουθήσουν δραστηριότητες κατάρτισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους υποδοχής. Η πρωτοβουλία αυτή επικεντρώνεται στην παροχή πληροφοριών, κατάρτισης και υποστήριξης στους μετανάστες, ιδίως τους νέους, προκειμένου να τους βοηθήσει να ιδρύσουν δική τους επιχείρηση. Αν και ο κύριος στόχος είναι νέοι μετανάστες, δεν υπάρχει συγκεκριμένο όριο ηλικίας για τους μετανάστες που θα συμμετέχουν στις δραστηριότητες.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: έως 556.250 ευρώ
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 85%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Η κοινοπραξία (δηλαδή ο συντονιστής και οι εταίροι του) πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 3 διαφορετικές νομικές οντότητες που θα βρίσκονται σε τουλάχιστον 3 κράτη μέλη της ΕΕ.
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Κέντρα Κατάρτισης, Κεντρική Κυβέρνηση, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μεγάλες Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή