ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΛΤΙΚΗ (BONUS)

Τίτλος: BONUS call 2017: Synthesis
Προθεσμία Υποβολής: 09/11/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €2 εκατ. (ελάχιστο ποσό)
Αριθμός:
Περιγραφή: Η παρούσα πρόσκληση θα αποτελέσει συνθετική έκθεση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις για την αειφόρο χρήση των υπηρεσιών οικοσυστήματος της Βαλτικής Θάλασσας.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Μέχρι EUR 450 000 (Ανώτατη χρηματοδότηση ανά έργο).
Ποσοστό συγχρηματοδότησης:
Απαιτούμενοι Εταίροι: Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω πολυεταιρικών, πολυεθνικών έργων τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρεις επιλέξιμες νομικές οντότητες οι οποίες είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Οι συμμετέχοντες πρέπει να προέρχονται από τρία διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ ή εκ των συμμετέχουσων χωρών, από τις οποίες τουλάχιστον δύο είναι χώρες BONUS (δείτε τη λίστα των χωρών στην πρόσκληση.
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή