Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια

Τίτλος: Restricted call for proposals to address gender gaps over the life-cycle
Προθεσμία Υποβολής: 22/02/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €3,000,000
Αριθμός: REC-RGEN-PENS-AG-2017
Περιγραφή: Στόχος της πρόσκλησης είναι η υποστήριξη σχεδίων από τα κράτη μέλη που αναλύουν τα υφιστάμενα κενά μεταξύ των φύλων και αναπτύσσουν αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπισή τους, ιδίως το χάσμα μεταξύ των φύλων στις συντάξεις. Ο αναμενόμενος αντίκτυπος των έργων είναι να συμβάλει στη μείωση του χάσματος μεταξύ των φύλων στις αμοιβές, αποδοχές και συντάξεις και τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, ;όπως για παράδειγμα μέσω της υποστήριξης των ανδρών και των γυναικών να κάνουν συνειδητές επιλογές σε όλη τη ζωή τους και την καταπολέμηση των εμποδίων με στόχο την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Επιμελητήρια Κεντρική Κυβέρνηση Κοινοβουλευτικά Σώματα Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις Διεθνείς Οργανισμοί Μεγάλες Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή