Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια

Τίτλος: Prevent and combat gender-based violence and violence against children
Προθεσμία Υποβολής: 14/11/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €12,706,000
Αριθμός: REC-RDAP-GBV-AG-2017
Περιγραφή: Προτεραιότητες αυτής της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι:
1.1 Πρόληψη της βίας με βάση το φύλο: Η έμφαση δίνεται στην πρωτογενή πρόληψη, δηλαδή στην αλλαγή κοινωνικών στάσεων και συμπεριφορών, προκειμένου να τερματιστεί η ανοχή όλων των μορφών βίας.
1.2 Προστασία και υποστήριξη των θυμάτων βίας λόγω φύλου και βίας κατά των παιδιών.
1.3 Ο συντονισμός και / ή η προσαρμογή των υπηρεσιών στήριξης για τη σεξουαλική βία και τη βία με βάση το φύλο θα συμπεριλαμβάνουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες (παιδιά, γυναίκες, LGBTQI άτομα, νέους άνδρες και αγόρια).
1.4 Θεραπεία των δραστών, προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη.
1.5 Εθνικά πλαίσια συντονισμού ή σχέδια δράσης για τη βία κατά των παιδιών (υποστήριξη των κρατών μελών και άλλων παραγόντων) που θα υποστηρίζουν τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη και εφαρμογή εθνικών πλαισίων συντονισμού για την εξάλειψη κάθε μορφής βίας κατά των παιδιών.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Επιμελητήρια Κεντρική Κυβέρνηση Κοινοβουλευτικά Σώματα Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις Διεθνείς Οργανισμοί Μεγάλες Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή