Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια

Τίτλος: Support national or transnational projects on non-discrimination and Roma integration
Προθεσμία Υποβολής: 09/11/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €3,500,000
Αριθμός: REC-RDIS-DISC-AG-2017
Περιγραφή: Η παρούσα πρόσκληση θα αποσκοπεί στη συγχρηματοδότηση εθνικών ή διακρατικών σχεδίων με στόχο:
1. Καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού στην κοινωνία και προώθηση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΙ.
2. Προώθηση της διαχείρισης της πολυμορφίας στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα: προσδιορισμός των υφιστάμενων πρακτικών, μέτρηση των οφελών διαχείρισης της ποικιλομορφίας και ευαισθητοποίηση. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες ενδέχεται να συνδέονται με την έναρξη και την εφαρμογή Χάρτων Ποικιλομορφίας.
3. Καταπολέμηση των διακρίσεων των Ρομά μέσω: δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και την καταπολέμηση των επιβλαβών στερεοτύπων των Ρομά και, ως εκ τούτου, στη στήριξη της ενσωμάτωσής τους στην κοινωνία. Να εντοπίσουν και να ανταλλαχθούν καλές πρακτικές για την καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των Ρομά, ιδίως στην εκπαίδευση και τη στέγαση, και να προωθήσουν την ενδυνάμωση των Ρομά (νεολαία και γυναίκες) καθώς και την ενεργό συμμετοχή τους στη διαδικασία ενσωμάτωσης των Ρομά.
4. Ευαισθητοποίηση σχετικά με την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ηλικίας (ιδίως των νέων).
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Επιμελητήρια Κεντρική Κυβέρνηση Κοινοβουλευτικά Σώματα Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις Διεθνείς Οργανισμοί Μεγάλες Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή