Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια

Τίτλος: Prevent and combat racism, xenophobia and other forms of intolerance
Προθεσμία Υποβολής: 07/11/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €4,000,000
Αριθμός: REC-RRAC-RACI-AG-2017
Περιγραφή: Η πρόσκληση αποσκοπεί στην υποστήριξη σχεδίων που συμβάλλουν στην πρόληψη και την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας. Οι προτάσεις στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων μπορούν να διερευνήσουν τη χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων και μορφών συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των κοινοτήτων και των διεθνών οργανισμών και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη μιας ολιστικής προσέγγισης. Ενώ οι προτάσεις δεν χρειάζεται να είναι διακρατικές, η προστιθέμενη αξία των σχεδίων που αφορούν οργανισμούς από περισσότερες από μία συμμετέχουσες χώρες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Επιμελητήρια Κεντρική Κυβέρνηση Κοινοβουλευτικά Σώματα Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις Διεθνείς Οργανισμοί Μεγάλες Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή