Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια

Τίτλος: Restricted call for proposals for public authorities on preventing and combating racism, xenophobia and other forms of intolerance, and in particular hate crime and hate speech
Προθεσμία Υποβολής: 07/11/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1,500,000
Αριθμός: REC-RRAC-HATE-AG-2017
Περιγραφή: Η περιορισμένη πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να βοηθήσει τις αρχές των κρατών μελών στην ανάπτυξη εργαλείων και πρακτικών για την αποτελεσματική πρόληψη και την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας, και ιδίως εγκλημάτων μίσους και ρητορική μίσους. Η πρόσκληση απευθύνεται στις δημόσιες αρχές που φέρουν την ευθύνη για την εφαρμογή νομοθεσίας και πολιτικών για την πρόληψη και την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας και ειδικότερα του εγκλήματος μίσους και της ομιλίας του μίσους. Θα δοθεί προτεραιότητα στα σχέδια που αφορούν τις αρχές επιβολής του νόμου και τις δικαστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των εισαγγελέων. Τα έργα που συμβάλλουν στην εξασφάλιση αποτελεσματικότερης εφαρμογής των εθνικών διατάξεων σχετικά με την ομιλία του μίσους και τα εγκλήματα μίσους, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Επιμελητήρια Κεντρική Κυβέρνηση Κοινοβουλευτικά Σώματα Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις Διεθνείς Οργανισμοί Μεγάλες Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή