Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια

Τίτλος: 4-Year Framework Partnership Agreements to support European networks active in the fields covered by the specific objective Rights of the child
Προθεσμία Υποβολής: 16/05/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης:
Αριθμός: REC-NETW-2017 (Topic ID: REC-RCHI-NETW-2017)
Περιγραφή: Η παρούσα πρόσκληση θα υποστηρίξει τα δίκτυα των οποίων οι δραστηριότητες συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων του προγράμματος και τα οποία θα εφαρμόσουν μεταξύ άλλων: αναλυτικές δραστηριότητες, δραστηριότητες κατάρτισης, αμοιβαία μάθηση, διάδοση ορθών και υποσχόμενων πρακτικών, συνεργασία, ευαισθητοποίηση και δραστηριότητες διάδοσης με προστιθέμενη αξία στην ΕΕ.
Η ετήσια επιδότηση λειτουργίας που θα δοθεί με βάση το Πλαίσιο-Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης θα χρηματοδοτήσει τις δαπάνες που συνδέονται με τις δραστηριότητες των δικτύων αυτών, στο βαθμό που συνάδουν με τους στόχους του προγράμματος στην εν λόγω περιοχή και με τις ετήσιες προτεραιότητες που μπορεί να θεσπιστούν από την Επιτροπή. Το κόστος των γενικών διοικητικών δαπανών που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία αυτών των οργανισμών μπορεί επίσης να καλυφτεί.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί Διεθνείς Οργανισμοί
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή