Δικαιοσύνη

Τίτλος: Action grants to support transnational projects on judicial training covering civil law, criminal law or fundamental rights
Προθεσμία Υποβολής: 25/10/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €6,098,000
Αριθμός: JUST-JTRA-EJTR-AG-2017
Περιγραφή: Ο στόχος είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στους τομείς του αστικού δικαίου (συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για τους καταναλωτές), του ποινικού δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της δικαστικής δεοντολογίας και του κράτους δικαίου, καλύπτοντας τα κενά εκπαιδευτικών αναγκών σε αυτά πεδία. Απευθύνεται επίσης και τις συγκεκριμένες ανάγκες κατάρτισης των δικαστικών υπαλλήλων.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις Διεθνείς Οργανισμοί
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή