Δικαιοσύνη

Τίτλος: Action grants to support transnational projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime and the rights of victims of crime
Προθεσμία Υποβολής: 12/10/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €5,000,000
Αριθμός: JUST-AG-2017 ( Topic ID: JUST-JACC-AG-2017)
Περιγραφή: Οι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης είναι:
α) να συμβάλει στην αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή του ποινικού δικαίου της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων των υπόπτων ή κατηγορουμένων εγκλημάτων (με προτεραιότητα τα διαδικαστικά δικαιώματα), και
β) να συμβάλει στην αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή του ποινικού δικαίου της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων των θυμάτων εγκληματικών πράξεων (με προτεραιότητα τα δικαιώματα των θυμάτων).
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις Διεθνείς Οργανισμοί
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή