Δικαιοσύνη

Τίτλος: Action grants to support transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters
Προθεσμία Υποβολής: 19/09/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €7,612,000
Αριθμός: JUST-AG-2017 ( Topic ID: JUST-JCOO-AG-2017)
Περιγραφή: Ο κύριος στόχος είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή του κεκτημένου στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις Διεθνείς Οργανισμοί
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή