Δικαιοσύνη

Τίτλος: Επιμόρφωση Εθνικών Δικαστών σε Θέματα Δικαίου του ανταγωνισμού της ΕΕ
Προθεσμία Υποβολής: 16/04/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 800.000 ευρώ
Αριθμός: HT.5115
Περιγραφή: Στόχος του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των εθνικών δικαστών στον τομέα της επιβολής κανόνων ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, ο τομέας περιλαμβάνει τη δημόσια και την ιδιωτική επιβολή τόσο της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας όσο και της νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων. Τελικός στόχος είναι να διασφαλιστεί η συνεκτική και συνεπής εφαρμογή της νομοθεσίας ανταγωνισμού της ΕΕ από τα εθνικά δικαστήρια.
Έμφαση δίνεται στο ρόλο των εθνικών δικαστών κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας ανταγωνισμού της ΕΕ, στις συγκεκριμένες τους ανάγκες και στο ιδιαίτερο εργασιακό τους περιβάλλον, καθώς και στην προηγούμενη επιμόρφωση που έχουν λάβει και στις γνώσεις που ήδη διαθέτουν.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: από 50.000 έως 400.000 ευρώ
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 80% έως 90%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Δεν αναφέρεται
Επιλέξιμοι φορείς: Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκηση, Επιμελητήρια, Κεντρική Κυβέρνηση, Διεθνείς Οργανισμοί
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή