Δημιουργική Ευρώπη

Τίτλος: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – Support to Literary Translation Projects 2018
Προθεσμία Υποβολής: 23/05/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 3.600.000 ευρώ
Αριθμός: EACEA/13/2018
Περιγραφή: Οι κύριοι στόχοι της υποστήριξης για έργα λογοτεχνικής μετάφρασης είναι:
– υποστήριξη της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας στην ΕΕ και σε άλλες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
– να ενισχυθεί μακροπρόθεσμα η διακρατική κυκλοφορία και η ποικιλομορφία των λογοτεχνικών έργων υψηλής ποιότητας
– να βελτιωθεί η πρόσβαση σε αυτά τα λογοτεχνικά έργα στην ΕΕ και πέραν αυτής
– να προσεγγισθούν νέα ακροατήρια για ποιοτικά μεταφρασμένα έργα λογοτεχνίας
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 50% ή έως 100.000 ευρώ
Απαιτούμενοι Εταίροι: Δεν αναφέρεται
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Σύνδεσμοι/Σωματεία, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή