Δημιουργική Ευρώπη

Τίτλος: Modules for master degrees in Art and Science
Προθεσμία Υποβολής: 10/10/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1,500,000
Αριθμός: Connect/2017/3346110
Περιγραφή: Οι δημιουργικές βιομηχανίες αντιμετωπίζουν ένα σημαντικό κενό δεξιοτήτων στη διέλευση της δημιουργικότητας και της τεχνολογίας. Η δράση αυτή, που παρέχεται από την Creative Europe, στοχεύει στην προώθηση μιας διεπιστημονικής προσέγγισης σε μεταπτυχιακά προγράμματα και πανεπιστημίων, προωθώντας διατομεακά προγράμματα σπουδών που συνδυάζουν την τεχνολογία με τις τέχνες.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμοι/Σωματεία Επιμελητήρια Κέντρα Κατάρτισης Κεντρική Κυβέρνηση Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις Μεγάλες Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή