Δημιουργική Ευρώπη

Τίτλος: TV Programming 2017
Προθεσμία Υποβολής: 25/05/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €12,500,000
Αριθμός: EACEA 23/2016
Περιγραφή: Δραματικές ταινίες (σε ένα ή περισσότερα επεισόδια) συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 90 λεπτών, προοριζόμενες πρωτίστως για την τηλεόραση. Οι συνέχειες ή ο δεύτερος και ο τρίτος κύκλος από υφιστάμενες δραματικές σειρές μπορούν να επιλεγούν για χρηματοδότηση.
Κινούμενα σχέδια (σε ένα ή περισσότερα επεισόδια) συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 24 λεπτών, προοριζόμενα πρωτίστως για την τηλεόραση. Οι συνέχειες ή ο δεύτερος, ο τρίτος κύκλος και οι επιπλέον κύκλοι από υφιστάμενα κινούμενα σχέδια δεν μπορούν να επιλεγούν για χρηματοδότηση.
Δημιουργικά ντοκιμαντέρ (σε ένα ή περισσότερα επεισόδια) συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 50 λεπτών, προοριζόμενα πρωτίστως για την τηλεόραση. Οι συνέχειες, ο δεύτερος, ο τρίτος κύκλος και οι επιπλέον κύκλοι από υφιστάμενα δημιουργικά ντοκιμαντέρ δεν μπορούν να επιλεγούν για χρηματοδότηση.
Η παραγωγή του έργου έγινε με σημαντική συμμετοχή επαγγελματιών που είναι υπήκοοι ή/και κάτοικοι χωρών που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA.
Το έργο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο την πρώτη ημέρα της βασικής φωτογράφισης (ή στην αρχή της δημιουργίας των κινουμένων σχεδίων για τα έργα κινουμένων σχεδίων).
Στο έργο πρέπει να συμμετέχουν τρεις τουλάχιστον τηλεοπτικοί φορείς από τρεις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA.
Τα δικαιώματα εκμετάλλευσης που χορηγούνται στους τηλεοπτικούς φορείς που συμμετέχουν στην παραγωγή πρέπει να επιστρέφουν στον παραγωγό ύστερα από μέγιστη περίοδο άδειας:
– επτά ετών εάν η συμμετοχή του τηλεοπτικού φορέα έχει τη μορφή προπώλησης
– δέκα ετών εάν η συμμετοχή του τηλεοπτικού φορέα έχει επίσης τη μορφή συμπαραγωγής.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: Για θεατρικά έργα και κινούμενα σχέδια, η χορηγούμενη χρηματοδοτική συνεισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ ή το 12,50% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών, ανάλογα με το ποιο ποσό είναι χαμηλότερο. Μπορεί να ζητηθεί μέγιστο ποσό 1 εκατομμυρίου ευρώ ή 10% του συνολικού επιλέξιμου κόστους, ανάλογα με το ποιο από αυτά τα δύο ποσά είναι το χαμηλότερο, μόνο για τους πρώτους κύκλους δραματικών σειρών (οι οποίοι είναι συμπαραγωγή εταιρειών από διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA και αποτελούνται από 6 τουλάχιστον επεισόδια συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παραγωγής ύψους τουλάχιστον 10 εκατομμυρίων ευρώ). Για δημιουργικά ντοκιμαντέρ, η χορηγούμενη χρηματοδοτική συνεισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ ή το 20 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών, ανάλογα με το ποιο ποσό είναι χαμηλότερο.
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή