ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

COSME

Τίτλος: Enhancing the participation of women entrepreneurs in the Horizon 2020 SME Instrument
Προθεσμία Υποβολής: 060/04/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €500,000

Μάθε περισσότερα

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Electrochemical solutions for industrial processing contributing to reduction of carbon dioxide emmissions
Προθεσμία Υποβολής: 19/01/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €82,110,000

Μάθε περισσότερα

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: technologies and life cycle management for reconfigurable and reusable customised products
Προθεσμία Υποβολής: 19/01/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €86,180,000

Μάθε περισσότερα

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: measurement and control for micro-/nano-enabled high-volume manufacturing for enhanced reliability
Προθεσμία Υποβολής: 19/01/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €86,180,000

Μάθε περισσότερα

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Integration of unconventional technologies for multi-material processing into manufacturing systems
Προθεσμία Υποβολής: 19/01/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €86,180,000

Μάθε περισσότερα

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Ρroduct functionalities through advanced surface manufacturing processes for mass production
Προθεσμία Υποβολής: 19/01/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €86,180,000

Μάθε περισσότερα

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Information and Communication Technologies / ICT-32-2017: Startup Europe for Growth and Innovation Radar
Προθεσμία Υποβολής: 25/04/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €2,000,000

Μάθε περισσότερα

Erasmus+

Τίτλος: Framework Partnership Agreement with a European policy network in the field of the key competences
Προθεσμία Υποβολής: 22/02/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €400,000.00

Μάθε περισσότερα